وضعیت هوای دماوند
چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
سرعت باد
65
50
65
65
30
حداقل|حداکثر دما -29 | -28 -28 | -28 -22 | -20 -23 | -20 -28 | -27
دمای حسی -48 -46 -37 -37 -34