وضعیت هوای دماوند
پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
سرعت باد
15
15
20
15
30
حداقل|حداکثر دما -16 | -15 -15 | -15 -14 | -14 -13 | -12 -13 | -12
دمای حسی -22 -23 -23 -20 -23