وضعیت هوای دماوند
یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
سرعت باد
15
60
25
30
55
حداقل|حداکثر دما -25 | -24 -21 | -17 -15 | -15 -14 | -13 -19 | -16
دمای حسی -37 -32 -24 -24 -31