وضعیت هوای دماوند
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
سرعت باد
55
40
65
60
65
حداقل|حداکثر دما -20 | -20 -20 | -19 -17 | -16 -18 | -18 -22 | -22
دمای حسی -36 -33 -32 -34 -40