وضعیت هوای دماوند
پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
سرعت باد
55
50
55
45
25
حداقل|حداکثر دما -4 | -3 -4 | -4 -3 | -3 -3 | -3 -2 | -2
دمای حسی -13 -13 -12 -12 -8