وضعیت هوای دماوند
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
سرعت باد
25
35
45
25
35
حداقل|حداکثر دما -1 | -1 -2 | -2 -5 | -4 -3 | -3 -2 | -2
دمای حسی -7 -9 -12 -10 -9