وضعیت هوای توچال
یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
سرعت باد
20
25
20
25
30
حداقل|حداکثر دما -12 | -11 -8 | -5 -3 | -2 -2 | -1 -5 | -2
دمای حسی -20 -12 -7 -7 -10