وضعیت هوای توچال
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه
سرعت باد
15
25
15
15
15
حداقل|حداکثر دما 10 | 11 10 | 12 8 | 10 8 | 10 9 | 10
دمای حسی 9 10 8 8 8