وضعیت هوای توچال
چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
سرعت باد
35
30
35
40
10
حداقل|حداکثر دما -17 | -16 -16 | -15 -12 | -10 -11 | -9 -15 | -14
دمای حسی -28 -26 -20 -19 -24