وضعیت هوای توچال
پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه
سرعت باد
25
20
25
20
10
حداقل|حداکثر دما 8 | 9 7 | 8 8 | 9 8 | 10 9 | 11
دمای حسی 6 5 6 8 10