لیست قله های استان گیلان

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
درفک 2731 البرز غربی
شاه معلم 3050 کوه های گیلان
سماموس 3693 البرز غربی
آسمان سرا 1960 البرز غربی
بزابن 3230 البرز غربی
برزکوه 2120 البرز غربی
کله قندی 2480 کوه های گیلان
چرم کش 2298 البرز غربی