لیست قله های رشته‌کوه البرز غربی

نام قله ارتفاع استان مشاهده
علم کوه 4850 مازندران
تخت سلیمان 4659 مازندران
درفک 2731 گیلان
کهار 4050 البرز
هفت خوان 3971 البرز
سیاه کمان 4335 مازندران
سماموس 3693 گیلان
سفید چشمه 3358 قزوین
سیالان 4185 قزوین
چالون 4516 مازندران
شاه البرز 4125 البرز
شاه دژ 3050 البرز
خشچال 3945 قزوین
آسمان سرا 1960 گیلان
منار 3510 البرز
بزابن 3230 گیلان
ناز 4108 البرز
میشینه نو 4050 البرز
تنورکان 3736 البرز
سات 4003 البرز
یخبند 2470 قزوین
کافر میدان 2632 قزوین
برزکوه 2120 گیلان
آسمان کوه 2760 البرز
شاه کرم 3288 البرز
جارو 2120 البرز
خوراسان 3120 البرز
کرچان 3772 البرز
چرم کش 2298 گیلان