لیست قله های استان خراسان شمالی

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
شاه جهان 3070 کوه های خراسان
یامان داغی 2360 کوه های خراسان
سالوک 2650 کوه های خراسان