لیست قله های رشته‌کوه کوه های خراسان

نام قله ارتفاع استان مشاهده
بینالود 3211 خراسان رضوی
شاه جهان 3070 خراسان شمالی
کوه شاه 2798 خراسان جنوبی
شیرباد 3222 خراسان رضوی
هزارمسجد 2917 خراسان رضوی
چمن 2792 خراسان رضوی
بزد 2830 خراسان رضوی
نایبند 3005 خراسان جنوبی
فلسکه 3135 خراسان رضوی
یامان داغی 2360 خراسان شمالی
ملکوه 2980 خراسان رضوی
قوچگر 2890 خراسان رضوی
گر 2945 خراسان رضوی
نظرگاه 2860 خراسان رضوی
سالوک 2650 خراسان شمالی
دال فریمان 2210 خراسان رضوی