لیست قله های استان یزد

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
شیرکوه 4055 کوه های ممتد مرکزی
برف خانه 4008 کوه های ممتد مرکزی