لیست قله های رشته‌کوه کوه های ممتد مرکزی

نام قله ارتفاع استان مشاهده
سیل 3870 اصفهان
شیرکوه 4055 یزد
کرکس 3895 اصفهان
شهباز 3335 مرکزی
دومیر 3123 مرکزی
برف خانه 4008 یزد
مالگا 3250 مرکزی
غازک 3200 مرکزی
شاه کیخسرو 3080 مرکزی
سفید خانی 3120 مرکزی
شاه پسند 2780 مرکزی