لیست قله های رشته‌کوه کوه های آذربایجان غربی

نام قله ارتفاع استان مشاهده
چهل مر شهیدان 3608 آذربایجان غربی
بز سینا 3480 آذربایجان غربی
برده رش 3608 آذربایجان غربی
اورین 3622 آذربایجان غربی
ستاره لوند 3260 آذربایجان غربی
رندوله 3000 آذربایجان غربی
پادار 2350 آذربایجان غربی
سرسول 2850 آذربایجان غربی
دالانپر 3466 آذربایجان غربی
طرغه 2222 آذربایجان شرقی