لیست قله های استان آذربایجان شرقی

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
سهند 3707 قلل منفرد
سلطان سنجر 3270 قلل منفرد
قلینج داغ 3050 قلل منفرد
بزقوش 3100 قلل منفرد
کیامکی 3347 قلل منفرد
میشو داغی 2855 قلل منفرد
گوی زنگی 3076 قلل منفرد
جام 3700 قلل منفرد
زرنج 2050 قلل منفرد
گوشیر 2181 قلل منفرد
قله کمتال 2123 قلل منفرد
دند 2400 قلل منفرد
طرغه 2222 کوه های آذربایجان غربی