لیست قله های استان اردبیل

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
سبلان 4811 قلل منفرد
هرم 4587 قلل منفرد
آق داغ 3312 قلل منفرد
بالا ساوالان 4401 قلل منفرد
حاجی زال 3825 قلل منفرد
کسری 4573 قلل منفرد