لیست قله های استان همدان

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
الوند 3570 قلل منفرد
کوبری 3586 قلل منفرد
یخچال 3580 قلل منفرد
کلاه قاضی 3500 قلل منفرد
افشار 2915 قلل منفرد
شاه نشین همدان 3450 قلل منفرد
خاکو 3402 قلل منفرد
اردک مردک 3486 قلل منفرد
تاریک دره 3413 قلل منفرد
کرگز 2959 قلل منفرد
لشگردر 2840 قلل منفرد
خان گرمز 2853 قلل منفرد
کوه سرده 2757 قلل منفرد