لیست قله های استان لرستان

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
سن بران 4150 زاگرس
گل گل 4058 زاگرس
شاه تخت 3650 زاگرس
سفید کوه 3083 زاگرس
ولاش 3630 زاگرس
کول جنو 3823 زاگرس
اشترانکوه 4081 زاگرس
گل گهر 4000 زاگرس
قالیکوه 4083 زاگرس
هشتاد پهلو 2990 زاگرس
کازینستان 3850 زاگرس
یال کبود 3541 زاگرس
چهل نابالغان 3455 زاگرس
گرین 3639 زاگرس
سکوزان 3440 زاگرس
کنی کلان 3100 زاگرس
یافته 2630 زاگرس