لیست قله های رشته‌کوه زاگرس

نام قله ارتفاع استان مشاهده
سن بران 4150 لرستان
گل گل 4058 لرستان
دنا 4407 کهگیلویه وبویراحمد
کلونچی 4250 چهارمحال وبختیاری
شاه تخت 3650 لرستان
حوی خانی 3390 کرمانشاه
شاهانکوه 4038 اصفهان
بلقیس 3254 زنجان
گنو 2347 هرمزگان
بل 3915 فارس
کبیرکوه 2392 ایلام
پازنان 1929 بوشهر
لیله 3794 خوزستان
سفید کوه 3083 لرستان
کینو 3701 خوزستان
دالان کوه 3567 اصفهان
قاش مستان 4407 کهگیلویه وبویراحمد
کان صیفی 3050 ایلام
برم فیروز 3714 فارس
رنج 3255 فارس
سپیدار 3149 فارس
ختابان 3312 فارس
پراو 3415 کرمانشاه
بیرمی 1929 بوشهر
بیستون 2650 کرمانشاه
صفه 2257 اصفهان
ولاش 3630 لرستان
تشگر 3267 هرمزگان
کول جنو 3823 لرستان
اشترانکوه 4081 لرستان
گل گهر 4000 لرستان
جهانبین 3340 چهارمحال وبختیاری
سنبله 2310 زنجان
داراب شاه 3900 اصفهان
پنجی 2480 اصفهان
پازن پیر 4280 کهگیلویه وبویراحمد
سیچانی 4185 کهگیلویه وبویراحمد
حوض دال 4305 کهگیلویه وبویراحمد
لوکوره 4200 کهگیلویه وبویراحمد
تل گردل 4217 کهگیلویه وبویراحمد
پوتک 4210 کهگیلویه وبویراحمد
مورگل 4388 کهگیلویه وبویراحمد
چیرو 3624 چهارمحال وبختیاری
قالیکوه 4083 لرستان
سه کل 3120 کرمانشاه
چینوا 2170 کرمانشاه
مافارون 3490 خوزستان
هفت چشمه 3990 چهارمحال وبختیاری
مستکوه 1680 هرمزگان
بونه 3130 هرمزگان
دراک 2900 فارس
هشتاد پهلو 2990 لرستان
کازینستان 3850 لرستان
سندان 2984 زنجان
یال کبود 3541 لرستان
چهل نابالغان 3455 لرستان
گرین 3639 لرستان
سکوزان 3440 لرستان
کل ول خامی 3220 کهگیلویه وبویراحمد
کنی کلان 3100 لرستان
سوخته 3440 چهارمحال وبختیاری
برف پیر 3390 چهارمحال وبختیاری
دیش 3060 خوزستان
یافته 2630 لرستان