لیست قله های استان قزوین

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
سفید چشمه 3358 البرز غربی
سیالان 4185 البرز غربی
خشچال 3945 البرز غربی
یخبند 2470 البرز غربی
کافر میدان 2632 البرز غربی