لیست قله های استان خراسان رضوی

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
بینالود 3211 کوه های خراسان
شیرباد 3222 کوه های خراسان
هزارمسجد 2917 کوه های خراسان
چمن 2792 کوه های خراسان
بزد 2830 کوه های خراسان
فلسکه 3135 کوه های خراسان
ملکوه 2980 کوه های خراسان
قوچگر 2890 کوه های خراسان
گر 2945 کوه های خراسان
نظرگاه 2860 کوه های خراسان
دال فریمان 2210 کوه های خراسان