لیست قله های رشته‌کوه البرز شرقی

نام قله ارتفاع استان مشاهده
شاهوار 4000 سمنان
گاوکشان 3806 گلستان
ارفع کوه 1515 مازندران
خرونرو 3617 مازندران
پیرگرد کوه 3220 گلستان
هفت چیلا 3340 گلستان
کهلرز 2217 سمنان
پرچنان 4040 مازندران
چالویی 3850 سمنان
کرکسی 3720 سمنان
زرشک کوه 3260 سمنان
کهکشان 3560 گلستان
رگ البرز 3160 گلستان
کلاغ باران 3150 گلستان
برفکه 3090 گلستان
نیزوا 3810 سمنان
تل انبار 3030 گلستان
قدمگاه 3540 سمنان
امامزاده قاسم 2500 مازندران