لیست قله های استان مازندران

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
علم کوه 4850 البرز غربی
آزاد کوه 4390 البرز مرکزی
دماوند 5609 البرز مرکزی
تخت سلیمان 4659 البرز غربی
پاشوره 3870 فیروزکوه
سیاه کمان 4335 البرز غربی
پیت غار 4000 البرز مرکزی
شکر لقاس 4278 البرز مرکزی
خرسرک 4234 البرز مرکزی
کهون 4075 البرز مرکزی
حصار چال 3750 البرز مرکزی
حصین بن 2259 البرز مرکزی
دونا 3614 البرز مرکزی
چالون 4516 البرز غربی
ارفع کوه 1515 البرز شرقی
خرونرو 3617 البرز شرقی
پرچنان 4040 البرز شرقی
سرخاب 3900 البرز مرکزی
انگمار 4047 البرز مرکزی
بزم چال 3430 البرز مرکزی
وروشت 4030 البرز مرکزی
امامزاده قاسم 2500 البرز شرقی
گرگ 3580 البرز مرکزی
نورک 3514 البرز مرکزی
گرمش 3552 البرز مرکزی
گوچال 3347 البرز مرکزی