لیست قله های استان اصفهان

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
سیل 3870 کوه های ممتد مرکزی
کرکس 3895 کوه های ممتد مرکزی
شاهانکوه 4038 زاگرس
دالان کوه 3567 زاگرس
صفه 2257 زاگرس
داراب شاه 3900 زاگرس
پنجی 2480 زاگرس