لیست قله های استان مرکزی

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
شهباز 3335 کوه های ممتد مرکزی
دومیر 3123 کوه های ممتد مرکزی
مالگا 3250 کوه های ممتد مرکزی
غازک 3200 کوه های ممتد مرکزی
شاه کیخسرو 3080 کوه های ممتد مرکزی
سفید خانی 3120 کوه های ممتد مرکزی
شاه پسند 2780 کوه های ممتد مرکزی
ولیجیا 3377 قلل منفرد