لیست قله های استان البرز

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
کهار 4050 البرز غربی
پهنه سار 3400 البرز مرکزی
هفت خوان 3971 البرز غربی
پورا 2880 البرز مرکزی
شاه البرز 4125 البرز غربی
بیجی کوه 2215 البرز مرکزی
دوبرار کرج 2410 البرز مرکزی
شاه دژ 3050 البرز غربی
منار 3510 البرز غربی
ناز 4108 البرز غربی
میشینه نو 4050 البرز غربی
تنورکان 3736 البرز غربی
سات 4003 البرز غربی
آسمان کوه 2760 البرز غربی
شاه کرم 3288 البرز غربی
جارو 2120 البرز غربی
کرکوه 3150 البرز مرکزی
خوراسان 3120 البرز غربی
کرچان 3772 البرز غربی