لیست قله های رشته‌کوه البرز مرکزی

نام قله ارتفاع استان مشاهده
توچال 3964 تهران
کلکچال 3300 تهران
آزاد کوه 4390 مازندران
دماوند 5609 مازندران
برج 4325 تهران
ریزان 3650 تهران
دارآباد 3161 تهران
پهنه سار 3400 البرز
خرسنگ 3950 تهران
جانستون 3952 تهران
سی چال 3730 تهران
ورجین 2987 تهران
بندعیش 2760 تهران
ساکا 3314 تهران
پیازچال 3317 تهران
آبک 3510 تهران
شاه نشین 3885 تهران
پیت غار 4000 مازندران
شکر لقاس 4278 مازندران
خرسرک 4234 مازندران
کهون 4075 مازندران
حصار چال 3750 مازندران
دوبرار 4084 تهران
حصین بن 2259 مازندران
دونا 3614 مازندران
پورا 2880 البرز
خلنو 4375 تهران
سر سیاه غار 3416 تهران
چین کلاغ 2810 تهران
دوشاخ 3020 تهران
پلنگچال 3520 تهران
سولدار 2595 تهران
آتشکوه 3713 تهران
کلون بستک 4156 تهران
پرسون 3140 تهران
بیجی کوه 2215 البرز
دوبرار کرج 2410 البرز
طلا 1420 تهران
آراکوه 2540 تهران
الله بند 3340 تهران
عرقچین 2800 تهران
روته 3220 تهران
رندان 3073 تهران
تالون 3290 تهران
آهنگرک 3357 تهران
استرچال 3150 تهران
قلعه دختر 3210 تهران
بازارک 3740 تهران
سرکچال 4185 تهران
ورزا 4018 تهران
هرزه کوه 4268 تهران
خاتون بارگاه 3850 تهران
کاسونک 3667 تهران
پیرزن کلوم 3842 تهران
همهن 3590 تهران
اسپیدچال 3206 تهران
سرخاب 3900 مازندران
کلخانی 1777 تهران
لتمال 2310 تهران
آسیاب باد 2400 تهران
فیل زمین 3339 تهران
مهرچال 3912 تهران
سیاه پلاس 3370 تهران
واریش 2750 تهران
لیزه 2830 تهران
لیچه 2870 تهران
میشینه مرگ 4000 تهران
گاوبینی 3270 تهران
کرکوه 3150 البرز
سیاه ریز 3290 تهران
سرخه حصار 1730 تهران
سیاه سر 2620 تهران
چشمه شاهی 3281 تهران
کندر 3220 تهران
سرلت 3210 تهران
لوارک 3540 تهران
سی و سه چم 3690 تهران
لزون غربی 3585 تهران
لزون شرقی 3540 تهران
کماچال 2960 تهران
خورندان 2820 تهران
انگمار 4047 مازندران
بزم چال 3430 مازندران
وروشت 4030 مازندران
سیاه سنگ 3040 تهران
نمه چال 3030 تهران
سیاه بند 3310 تهران
شهربانوکشک 3297 تهران
چپ دره 3180 تهران
تنگچال 2760 تهران
کلوگان 2943 تهران
سیاه لت 3480 تهران
چهل بره 3060 تهران
گرگ 3580 مازندران
نورک 3514 مازندران
گرمش 3552 مازندران
گوچال 3347 مازندران