لیست قله های استان تهران

نام قله ارتفاع رشته کوه مشاهده
توچال 3964 البرز مرکزی
کلکچال 3300 البرز مرکزی
برج 4325 البرز مرکزی
ریزان 3650 البرز مرکزی
دارآباد 3161 البرز مرکزی
خرسنگ 3950 البرز مرکزی
جانستون 3952 البرز مرکزی
سی چال 3730 البرز مرکزی
ورجین 2987 البرز مرکزی
بندعیش 2760 البرز مرکزی
ساکا 3314 البرز مرکزی
پیازچال 3317 البرز مرکزی
آبک 3510 البرز مرکزی
شاه نشین 3885 البرز مرکزی
دوبرار 4084 البرز مرکزی
خلنو 4375 البرز مرکزی
سر سیاه غار 3416 البرز مرکزی
چین کلاغ 2810 البرز مرکزی
دوشاخ 3020 البرز مرکزی
پلنگچال 3520 البرز مرکزی
سولدار 2595 البرز مرکزی
آتشکوه 3713 البرز مرکزی
کلون بستک 4156 البرز مرکزی
پرسون 3140 البرز مرکزی
طلا 1420 البرز مرکزی
آراکوه 2540 البرز مرکزی
الله بند 3340 البرز مرکزی
عرقچین 2800 البرز مرکزی
روته 3220 البرز مرکزی
رندان 3073 البرز مرکزی
تالون 3290 البرز مرکزی
آهنگرک 3357 البرز مرکزی
استرچال 3150 البرز مرکزی
قلعه دختر 3210 البرز مرکزی
بازارک 3740 البرز مرکزی
سرکچال 4185 البرز مرکزی
ورزا 4018 البرز مرکزی
هرزه کوه 4268 البرز مرکزی
خاتون بارگاه 3850 البرز مرکزی
کاسونک 3667 البرز مرکزی
پیرزن کلوم 3842 البرز مرکزی
همهن 3590 البرز مرکزی
اسپیدچال 3206 البرز مرکزی
کلخانی 1777 البرز مرکزی
لتمال 2310 البرز مرکزی
آسیاب باد 2400 البرز مرکزی
فیل زمین 3339 البرز مرکزی
مهرچال 3912 البرز مرکزی
سیاه پلاس 3370 البرز مرکزی
واریش 2750 البرز مرکزی
لیزه 2830 البرز مرکزی
لیچه 2870 البرز مرکزی
میشینه مرگ 4000 البرز مرکزی
گاوبینی 3270 البرز مرکزی
سیاه ریز 3290 البرز مرکزی
سرخه حصار 1730 البرز مرکزی
سیاه سر 2620 البرز مرکزی
چشمه شاهی 3281 البرز مرکزی
کندر 3220 البرز مرکزی
سرلت 3210 البرز مرکزی
لوارک 3540 البرز مرکزی
سی و سه چم 3690 البرز مرکزی
لزون غربی 3585 البرز مرکزی
لزون شرقی 3540 البرز مرکزی
کماچال 2960 البرز مرکزی
خورندان 2820 البرز مرکزی
سیاه سنگ 3040 البرز مرکزی
نمه چال 3030 البرز مرکزی
سیاه بند 3310 البرز مرکزی
شهربانوکشک 3297 البرز مرکزی
چپ دره 3180 البرز مرکزی
تنگچال 2760 البرز مرکزی
کلوگان 2943 البرز مرکزی
سیاه لت 3480 البرز مرکزی
چهل بره 3060 البرز مرکزی